> Peuter Voorschool

Peuter Voorschool

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen bij onze Peutervoorschool. We nodigen je van harte uit tot het lezen van onze visie. We dragen deze visie iedere dag uit. Jouw kind verdient onze maximale inzet!


Wij doen iedere dag “Alles voor een blij gezicht”


OPENINGSTIJDEN EN DAGEN

Wij bieden Peutervoorschool aan van maandag t/m vrijdag. Een peutervoorschool dagdeel duurt 4 uur. Wij bieden deze dagdelen zowel in de ochtenden als de middagen, 40 weken per jaar. In de schoolvakanties is onze peutervoorschool gesloten.
Ochtend: 8:30-12:30u
Middag: 13:00-17:00u


ONZE PEUTERVOORSCHOOL EN VVE

Kinderdagverblijf Pindakaas is een Voorschool en bied Voorschoolse Educatie (VE) aan voor kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden. Dit noemen wij Peutervoorschool. Deze vorm van opvang is bedoeld om kinderen te laten wennen aan groepsactiviteiten en kringgesprekken zoals dat ook gebeurt in het basisonderwijs. We bieden een programma aan dat volledig is geïntegreerd in de dagprogramma’s van groep Vlokken.

Het doel van Voorschoolse Educatie is om peuters voor te bereiden op de basisschool en kinderen met een mogelijke ontwikkelingsachterstand beter te begeleiden. Wij staan voor een doorgaande lijn (0-12 jaar) in de ontwikkeling voor kinderen en vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Pindakaas is een volwaardig partner in het VVE-beleid (Vroegschoolse en Voorschoolse Educatie) van de gemeente Oost-Gelre.

Onze beroepskrachten op de Peutergroep Vlokken en Schuddebuikjes zijn VVE geschoold. We werken voor alle peuters van 2-4 jaar met zes wekelijkse educatieve en ontwikkeling stimulerende thema’s, gebaseerd op de VVE methode “Startblokken”. In deze 6 weken worden dan alle hoeken, creatieve activiteiten, taal- en leesactiviteiten en externe activiteiten aangepast aan het thema. De onderwerpen lopen uiteen: van verkeer, beroepen, circus, tot rupsje nooit genoeg. Pindakaas heeft hiervoor een (VVE-geschoolde) activiteitencoördinator aangesteld.

Onze beroepPindakaas is een VVE-instelling. Onze leidsters op de Peutergroep Vlokken, waar de peuter-voorschool een onderdeel van is, zijn VVE geschoold. We werken voor alle peuters met zes wekelijkse educatieve en ontwikkeling stimulerende thema’s, gebaseerd op de VVE methode “Startblokken”. In deze 6 weken worden dan alle hoeken, werkjes, voorleesboekjes en activiteiten aangepast aan het thema. De onderwerpen lopen uiteen: van verkeer, beroepen, circus tot rupsje nooit genoeg. Pindakaas heeft hiervoor een (VVE-geschoolde) activiteitencoördinator aangesteld.

Daarnaast staan er wekelijks vaste activiteiten op het programma. Een voorbeeld is een educatief uitstapje naar Dierenpark de Halve maan. Daar staat elke week een dier centraal waar de peuters alles over te weten komen en waar ze alles over mogen vragen.

Daarnaast hebben we ook gymles waar allerlei verschillende motorisch stimulerende activiteiten worden gedaan. En niet te vergeten: de muziekles. Hiervoor komt juf Fleur elke week langs. Ze heeft verschillende muziekinstrumenten mee en er wordt altijd gezongen binnen het thema wat er op dat moment actief is.


PEDAGOGISCHE DOELEN

Onze pedagogisch medewerkers zetten zich op de Peuter-voorschool in om de volgende doelen te bereiken:

Ontwikkelingsstimulering

Stimulering van de motorische, sociale, emotionele, cognitieve, creatieve en taalontwikkeling van kinderen.

Volgen, signaleren en begeleiden

We volgen en signaleren ieder kind op een systematische, methodische wijze in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden en we signaleren eventuele achterstanden en/of ontwikkelingsproblemen. Dit is juist op deze leeftijd, wanneer een kind grote sprongen in zijn/haar ontwikkeling doormaakt, van belang.

Vormgeven van een doorgaande ontwikkelingslijn

Doordat wij op een systematische manier de ontwikkeling van uw kind volgen is het mogelijk deze gegevens aan de basisschool aan te leveren, zodat zij door kunnen gaan waar uw kind bij ons is geëindigd.


VVE-INDICATIE

Kinderen ontwikkelen allemaal op hun eigen tempo en niveau. Pedagogisch medewerkers hebben hierin een volgende functie. Het kan zijn dat een kind op een bepaald ontwikkelingsgebied niet goed meekomt. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met zelfvertrouwen op weg kunnen naar de basisschool. Een ontwikkelingsachterstand kan hierbij in de weg zitten en daarom vinden we het belangrijk om samen met ouders en professionals te kijken hoe we het kind het beste kunnen begeleiden. Als we zien dat een kind baat heeft bij extra hulp bij bepaalde vaardigheden, ondersteunen we deze kinderen door extra activiteiten aan te bieden. Dit doen we altijd in overleg met ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van kinderen actief te volgen en te zorgen voor een goede overdracht naar ouders/verzorgers, school en (waar nodig) externe deskundigen. Het consultatiebureau kijkt ook mee en kan waar nodig een VVE indicatie afgeven, waardoor er middelen beschikbaar komen om het kind te bieden wat hij of zij nodig heeft.

“Als een kind een VVE indicatie heeft, gaan we samen met ouders/verzorgers ons zorgprogramma bekijken. Dit kan voor ouders soms best lastig zijn. We vinden het daarom erg belangrijk om vanuit een veilige en vertrouwde relatie te bekijken wat we kunnen betekenen voor het kind.  Wat heeft dit kind nodig en hoe kunnen wij daarin voorzien? De hulpvraag komt vanuit de ouder/verzorger van het kind, het consultatiebureau of onze pedagogisch medewerker na het observeren of signaleren op de groep.”

De VVE geschoolde pedagogisch medewerkers binnen Pindakaas zijn verantwoordelijk voor de signalering en aanmelding van het kind, middels een stroomschema. Eventueel vullen we vrijblijvend een evaluatie in “Edumaps” in om een helder beeld te krijgen. Na constatering van de hulpvraag wordt in overleg met het consultatiebureau, ouders en collega’s getoetst of deze juist is. Indien ouders akkoord gaan met extra ondersteuning, starten wij het zorgprogramma op. Het consultatiebureau bepaalt (eventueel na observatie op de groep) of een kind in ons zorgprogramma kan instappen en meld het kind aan bij de gemeente Oost-Gelre. Het consultatiebureau verstrekt ons een VVE-indicatie. Samen met de ouders/verzorgers bepalen wij de juiste vervolgstappen in de ondersteuning. Dit kan zijn: extra dagdelen op de groep of het inschakelen van externe instanties zoals logopedie of fysiotherapie (zie inhoud zorgprogramma). Voor kinderen met een VVE-indicatie vullen wij altijd een evaluatie in Edumaps in om een duidelijk beeld te krijgen. Deze wordt, volgens gemeentelijke richtlijnen, eens per half jaar ingevuld.

De samenwerking tussen de verschillende instellingen binnen het zorgschema wordt door onze VVE coördinator gecoördineerd. Die zal ook te allen tijde het aanspreekpunt zijn voor alle belanghebbenden. Met ouders wordt minimaal eens per half jaar de ingevulde Edumaps evaluatie besproken. In dit gesprek bespreken we de voortgang of stagnatie en bekijken we samen met ouders hoe we het beste verder kunnen. Afstemming met ouders over de aanpak en ondersteuning vinden wij erg belangrijk. Zo streven we naar samenwerking en werken we aan dezelfde doelen, zowel thuis als op het kinderdagverblijf.

In het twee wekelijks overleg wordt tussen beleidsmedewerker en de VVE-coördinator de status van de ontwikkeling van het kind besproken. Zo houden we de lijnen kort met de hulpverlening en evalueren we regelmatig of de geboden hulp/ondersteuning nog voldoet en juist is. Bij een hulpvraag met een preventief karakter kijken we waar het kind staat. Als we zien dat de achterstand minimaal is (geworden), kunnen we besluiten in overleg met het consultatiebureau en ons team om het zorgprogramma te beëindigen. Eens per kwartaal vindt er ook overleg plaats met het consultatiebureau.

Ook als het kind 4 jaar wordt en doorstroomt naar de basisschool, zullen wij het zorgplan beëindigen, dit middels een warme overdracht met ouders, pedagogisch medewerker en de leerkracht op school. Het kan zijn dat het kind leeftijdsadequaat instroomt of nog met een achterstand naar de basisschool overgaat. In dat geval dragen wij in de warme overdracht duidelijk onze aanpak over. Na afronding van het zorgprogramma evalueren we de resultaten en kijken we of er nog verbeteringen in het zorgprogramma kunnen worden doorgevoerd. Onze VVE-werkwijze wordt jaarlijks door onze pedagoog geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Kinder Opvangtoeslag

Hoe de financiële structuur werkt bij de peuter-voorschool is afhankelijk van uw situatie:

Twee werkende ouders

U kunt kinderopvang toeslag aanvragen via de Belastingdienst.

Éen werkende ouder

Pindakaas vraagt via de gemeente een subsidie aan voor de plaatsing. U betaalt alleen een netto ouderbijdrage aan Pindakaas en vraagt geen kinderopvangtoeslag aan.

3e 4e dagdeel

Omdat wij een Voorschoolse Educatieve instelling zijn,  kunnen wij u ook een gratis 3e of 4e dagdeel (2×4 uur) peuter-voorschool aanbieden als uw kind een VVE-indicatie heeft.

Als u graag meer informatie wilt, kunt u telefonisch contact opnemen met de vestiging. Wij helpen u graag!


Peuter plus groep

Om kinderen extra uitdaging en leeftijdsgericht aanbod te bieden, hebben wij een peuterplusgroep opgezet. In deze groep verblijven maximaal 16 kinderen, voornamelijk in de leeftijd van 3,5 tot 4 jaar. De kinderen van 3,5+ van de groepen Vlokken en Schuddebuikjes verblijven gedurende de ochtend in deze groep. De peuterplusgroep start om 8:30 en om 12:30 worden de kinderen opgehaald of gaan zij weer terug naar hun eerste stamgroep. De kinderen verblijven op vaste dagen op de peuterplusgroep.
De stamgroep ruimte voor de peuterplusgroep is ’s ochtends ingericht voor de peuters en ’s middags verblijft daar de BSO groep. Het aanbod voor deze kinderen is gericht op een spelenderwijze voorbereiding op het onderwijs. Kinderen worden gestimuleerd in hun cognitieve ontwikkeling en krijgen verdiepende activiteiten aangeboden binnen het thema. We kiezen voor prikkelende activiteiten waarbij ook de creativiteit wordt gestimuleerd zoals muziek, dans en knutselen. Ook kinderen met een VVE-indicatie kunnen terecht in deze groep, juist om extra gestimuleerd te worden in bijvoorbeeld te taalontwikkeling. Zo kunnen we altijd passend aanbod creëren en kunnen we heel goed kijken naar de behoefte van het individuele kind.

OchtendProgramma Peuter Voorschool

08:30 - 09:00

Binnenkomst en vrij spelen

09:00 - 09:15

In de kring

09:15 - 09:45

Thema activiteit

09:45 - 10:00

Fruit eten en drinken

10:15 - 11:00

Buitenspelen of een uitje

11:00 - 11:30

VVE activiteit

11:30 - 12:00

Boterham eten

12:00 - 12:30

Vrij spelen

12:30 -

Kinderen worden opgehaald.

DAGPROGRAMMA PEUTERPLUSGROEP

08:20 - 08:30

Ophalen

Kinderen worden opgehaald op stamgroe om naar de peuterplusgroep te gaan.

08:30 - 09:15

Vrij spelen

Vrij spelen op de groep

09:15 - 09:40

In de kring

We gaan gezamenlijk in de kring en starten de dag.

09:40 - 10:00

Fruit eten

We gaan aan tafel en eten fruit en drinken een beker melk.

10:15 - 10:45

Plus activiteit

We doen een plusactiviteit aan tafel. Bijvoorbeeld een werkblad met cognitief rekendoel.

10:45 - 11:30

Buiten spelen

11:30 - 11:45

De kring

Een verdiepende thema-activiteit in de kring.

12:15 - 13:00

Vrij spelen

13:00 -

Terug naar de stamgroep

Kinderen worden teruggebracht naar de stamgroep.

Waar staan wij voor

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Copyright 2024 - KDV Pindakaas | Ontwikkeld door Prodes - Arnhem